SAINT NICHOLAS ORTHODOX CHURCH
308 North Page Avenue, Endicott, NY 13760
(607) 754-0881
NOVEMBER 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Oct 29 (Oct 16)
9:15 Hours and Divine Liturgy
Oct 30 (Oct 17)
Oct 31 (Oct 18)
1 (Oct 19)
2 (Oct 20)
3 (Oct 21)
4 (Oct 22)
6:30 Great Vespers
5 (Oct 23)
9:15 Hours and Divine Liturgy
6 (Oct 24)
7 (Oct 25)
8 (Oct 26)
9 (Oct 27)
10 (Oct 28)
11 (Oct 29)
6:30 Great Vespers
12 (Oct 30)
9:15 Hours and Divine Liturgy
13 (Oct 31)
14 (Nov 1)
15 (Nov 2)
16 (Nov 3)
17 (Nov 4)
18 (Nov 5)
6:30 Great Vespers
19 (Nov 6)
9:15 Hours and Divine Liturgy
20 (Nov 7)
21 (Nov 8)
Synaxis of the Archangel Michael
22 (Nov 9)
23 (Nov 10)
24 (Nov 11)
25 (Nov 12)
6:30 Great Vespers
26 (Nov 13)
9:15 Hours and Divine Liturgy
27 (Nov 14)
28 (Nov 15)
29 (Nov 16)
30 (Nov 17)
Dec 1 (Nov 18)
Dec 2 (Nov 19)
6:30 Great Vespers
www.stnicholasendicott.org