SAINT NICHOLAS ORTHODOX CHURCH
308 North Page Avenue, Endicott, NY 13760
(607) 754-0881
DECEMBER 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Nov 26 (Nov 13)
9:15 Hours and Divine Liturgy
Nov 27 (Nov 14)
Nov 28 (Nov 15)
Nov 29 (Nov 16)
Nov 30 (Nov 17)
1 (Nov 18)
2 (Nov 19)
6:30 Great Vespers
3 (Nov 20)
9:15 Hours and Divine Liturgy
4 (Nov 21)
ENTRANCE OF THE THEOTOKOS
5 (Nov 22)
6 (Nov 23)
7 (Nov 24)
8 (Nov 25)
9 (Nov 26)
6:30 Great Vespers
10 (Nov 27)
9:15 Hours and Divine Liturgy
11 (Nov 28)
12 (Nov 29)
13 (Nov 30)
14 (Dec 1)
15 (Dec 2)
16 (Dec 3)
6:30 Great Vespers
17 (Dec 4)
9:15 Hours and Divine Liturgy
18 (Dec 5)
19 (Dec 6)
St. Nicholas
20 (Dec 7)
21 (Dec 8)
22 (Dec 9)
23 (Dec 10)
6:30 Great Vespers
24 (Dec 11)
9:15 Hours and Divine Liturgy
25 (Dec 12)
26 (Dec 13)
27 (Dec 14)
28 (Dec 15)
29 (Dec 16)
30 (Dec 17)
6:30 Great Vespers
31 (Dec 18)
9:15 Hours and Divine Liturgy
Jan 1 (Dec 19)
Jan 2 (Dec 20)
Jan 3 (Dec 21)
Jan 4 (Dec 22)
Jan 5 (Dec 23)
Jan 6 (Dec 24)
4:00-5:45pm Confessions
6:00 Compline and Matins
www.stnicholasendicott.org